PDA

View Full Version : 2012-Ngày Hội Fanart  1. [Gameshow] Ngày Hội Fanart - Thể lệ và cách thức dự thi
  2. [Gameshow] Ngày Hội Fanart - Giải đáp và trợ giúp kỹ thuật
  3. [Gameshow] Ngày Hội Fanart - LEVEL 1 (Từ 21h ngày 12/12/2012 đến 21h ngày 13/12/2012)
  4. [Gameshow] Ngày Hội Fanart - LEVEL 2 (Từ 21h ngày 13/12/2012 đến 21h ngày 14/12/2012)
  5. [Gameshow] Ngày Hội Fanart - LEVEL 3 (Từ 21h ngày 17/12/2012 đến 21h ngày 18/12/2012)
  6. [Gameshow] Ngày Hội Fanart - LEVEL 4 (Từ 21h ngày 18/12/2012 đến 21h ngày 20/12/2012)
  7. [Gameshow] Ngày Hội Fanart - LEVEL 5 (Từ 21h ngày 20/12/2012 đến 21h ngày 22/12/2012)
  8. [Gameshow] Ngày Hội Fanart - Đáp án
  9. [Gameshow] Ngày Hội Fanart - Kết quả